Belgian Championship

Reglementen Belgisch Kampioenschap

 1. Het Belgisch Go Kampioenschap (BK) is een organisatie van de Belgische Go Federatie (BGF) waaraan enkel leden mogen deelnemen. Het BK wordt in twee fasen gespeeld: de voorronde en de finale.
 2. Elk lid van de FBG met de Belgische nationaliteit enerzijds, en elk lid van de buitenlandse nationaliteit die minstens één jaar in België gedomicilieerd is anderzijds, heeft het recht om deel te nemen aan het BK.
  Enkel personen die de Belgische nationaliteit hebben, kunnen "Belgisch Kampioen" worden. Om beschouwd te worden als zijnde van de Belgische nationaliteit, moet de persoon de Belgische nationaliteit hebben van het begin tot het einde van de finale.
 3. De Raad van Bestuur (RvB) van de BGF bepaalt de data waarop de voorronde en de finale gespeeld worden en deelt de data minstens drie maanden voor de voorronde, respectievelijk finale, mee. Alle ronden worden gespeeld op de vastgestelde data, verdaging van een partij is niet toegelaten.
 4. In beide fasen wordt gespeeld volgens de regels van de Nihon-Kiin, voor zover hier niet anders bepaald. De komi is 6,5 punten er is geen voorgift.
 5. De RvB duidt een scheidsrechter aan voor de voorronde en voor de finale. In geval van een geschil beslist de scheidsrechter in eer en geweten. Er is geen beroep mogelijk tegen zijn beslissingen, tenzij hij zelf als speler deelneemt aan de betrokken fase van het BK. In dat geval kunnen zijn beslissingen aangevochten worden bij de RvB. In geval van ongeregeldheden of fraude,worden de sancties, die voorzien zijn door de RvB, toegepast.

  De voorronde

 6. Enkel de spelers die niet rechtstreeks geplaatst zijn voor de finale mogen deelnemen. Een speler moet aan alle ronden van de voorronde deelnemen,behoudens toelating van de scheidsrechter.
 7. De voorronde wordt gespeeld als een Zwitsers tornooi van zeven ronden, waarbij de eerste rangorde opgemaakt wordt volgens de klassementspunten van het meest recente nationaal klassement. De scheidsrechter staat in voor de paringen van elke ronde. In geval van een oneven aantal spelers wordt de laatste (of bij ontstentenis, zijn voorganger) als bye geloot. Een speler kan maar één keer bye zijn.
 8. Er wordt gespeeld met een uur per speler per partij, gevolgd door een Canadese byo-yomi van 20 stenen in 5 minuten.
 9. De rangschikking wordt opgemaakt volgens, in volgorde, behaalde punten, SOS (som van de punten van de tegenstanders) verminderd met het slechtste resultaat (i.e. degene die het minste punten haalde), SOS,SODOS (som van de punten van de tegenstanders waarvan men gewonnen heeft), onderlinge partij, loting.
   
  Elke gewonnen partij levert een punt op, een nulpartij een half punt.
   
  Een speler die een ronde niet meespeelt, krijgt hiervoor geen punten; zijn tegenstanders krijgen wel een half punt voor de berekening van hun SOSen SODOS.
   
  Een speler die bye geloot wordt, krijgt een punt voor die ronde; evenals zijn tegenstanders voor de berekening van hun SOS enSODOS. Voor de berekening van zijn eigen SOS en SODOS krijgt hij het aantal punten dat hij zelf behaald heeft.
 10. De vier eerst geklasseerden plaatsen zich voor de finale. De andere spelers zijn de reservespelers.

  De finale

 11. Enkel de spelers die geplaatst zijn voor de finale mogen deelnemen. Vier spelers zijn afkomstig uit de voorronde en vier uit de finale van het vorige jaar. Als geplaatste spelers niet kunnen deelnemen, dan moeten ze de RvB zo snel mogelijk op de hoogte brengen, op straffe van sancties. Ze worden vervangen door reservespelers die lid zijn van de Belgische Go Federatie, rekening houdend met de volgorde van de rangschikking van de voorronde. Indien dit niet voldoende is om het aantal ontbrekende spelers aan te vullen worden verdere reservespelers uitgenodigd, ditmaal rekening houdend met de volgorde van rangschikking van de finale van het vorige jaar. Ook hier moet de reservespeler lid zijn van de Belgische Go Federatie. En geval van ex-aequo in deze rangschikkingen, wordt de speler gekozen met de hoogste rangschikking volgens de Belgische ratinglijst op het moment van de selectie. Een speler moet aan alle ronden van de finale deelnemen, behoudens overmacht, op straffe van het verlies van het recht op deelname aan de volgende editie van het BK.
 12. De finale wordt gespeeld door acht spelers in de vorm van een "twee-leven" knockout-toernooi tot en met de halve finale. De spelers worden vergeleken op basis van hun classificatie in de finale van het voorgaande jaar en de eliminatiores van het huidige jaar (hier is het model: https://www.gofed.be/webfm_send/507)

  De speelsnelheid is 1 uur en 30 minuten per speler, gevolgd door een Canadese byo-yomi van 15 stenen gedurende 5 minuten.

  Het klassement wordt gemaakt op basis van de beurt die de speler heeft bereikt. Naast de finale beslist een "kleine finale" de spelers voor de 3e en 4e plaats.

  De vier best geklasseerde plaatsen zich voor de finale van het volgende jaar. De hoogst gerangschikte Belgische onderdaan wordt aangeduid als "Belgisch kampioen".

 13. Wijzigingen aan het reglement

 14. Dit reglement kan gewijzigd worden door de RvB en/of de Algemene Vergadering (AV) van de BGF. De wensen van de AV hebben hierbij voorrang op die van de RvB.

Bijlagen: Afvaardiging naar Wereldkampioenschappen voor amateurs

 1. Eenieder die de Belgische nationaliteit heeft, kan de BGF op een van de volgende tornooien vertegenwoordigen, als hij voldoet aan de eisen die gesteld worden door de organisatoren van het betrokken tornooi. Een speler kan echter geen twee opeenvolgende jaren afgevaardigd worden naar hetzelfde kampioenschap en kan het zelfde jaar niet deelnemen aan meerdere kampioenschappen.
  Bijlage 1: Afvaardiging naar het WAGC (World Amateur Go Championship)
 2. De spelers die de Belgische nationaliteit hebben, worden gerangschikt op basis van het aantal gewonnen partijen in de finale. De eerste zes plaatsen krijgen respectievelijk 9, 6, 4, 3, 2, 1 punten. In geval van ex-aequo, krijgt elkeen het gemiddelde van de gedeelde plaatsen (bv.een gedeelde 5de, 6de en 7de plaats levert (2+1+0)/3 = 1 punt op). Het totaal aantal gecumuleerde punten wordt per speler berekend volgens de formule Pt + 3/4 Pt-1 + 1/2 Pt-2 + 1/4 Pt-3, waarbij Pt overeenkomt met de punten van de laatste finale en Pt-1, Pt-2 en Pt-3 overeenkomen met de punten van de drie voorgaande finales (in omgekeerd chronologische volgorde), waarop hij beroep kan doen.
 3. De rangschikking wordt opgemaakt volgens, in volgorde, het aantal gecumuleerde punten, de rangschikking van de laatste finale, loting.
 4. De best gerangschikte speler heeft het recht om de BGF te vertegenwoordigen op het WAGC. Als de betrokken speler niet kan deelnemen aan het WAGC, dan moet hij zo snel mogelijk de RvB op de hoogte brengen, op straffe van sancties, en gaat het recht op afvaardiging naar de volgende speler inde rangschikking.
   
  De speler die deelneemt aan het WAGC verliest definitief al zijn tot dan toe verzamelde punten.

  Bijlage 2: Afvaardiging naar het WABC (World Amateur Baduk Championship)
 5. De spelers die de Belgische nationaliteit hebben, worden gerangschikt op basis van het aantal gewonnen partijen in de finale. De eerste zes plaatsen krijgen respectievelijk 9, 6, 4, 3, 2, 1 punten. In geval van ex-aequo, krijgt elkeen het gemiddelde van de gedeelde plaatsen (bv.een gedeelde 5de, 6de en 7de plaats levert (2+1+0)/3 = 1 punt op). Het totaal aantal gecumuleerde punten wordt per speler berekend volgens de formule Pt + 3/4 Pt-1 + 1/2 Pt-2 + 1/4 Pt-3, waarbij Pt overeenkomt met de punten van de laatste finale en Pt-1, Pt-2 en Pt-3 overeenkomen met de punten van de drie voorgaande finales (in omgekeerd chronologische volgorde), waarop hij beroep kan doen.
 6. De rangschikking wordt opgemaakt volgens, in volgorde, het aantal gecumuleerde punten, de rangschikking van de laatste finale, loting.
 7. Na toewijzing van de afgevaardigde naar het WAGC, heeft de best gerangschikte speler het recht om de BGF te vertegenwoordigen op het WABC. Als de betrokken speler niet kan deelnemen aan het WABC, dan moet hij zo snel mogelijk de RvB op de hoogte brengen, op straffe van sancties, en gaat het rechtop afvaardiging naar de volgende speler in de rangschikking.
   
  De speler die deelneemt aan het WABC verliest definitief al zijn tot dan toe verzamelde punten.

  Bijlage 3: Afvaardiging naar het WWAGC (World Woman Amateur Go Championship)
 8. De speelsters die de Belgische nationaliteit hebben, worden gerangschikt door eerst de finalistes te selecteren en vervolgens de niet-geplaatsten, overeenkomstig het klassement bekomen in de finale ende voorronde. De eerste zes plaatsen krijgen respectievelijk 9, 6, 4,3, 2, 1 punten. Het totaal aantal gecumuleerde punten wordt per speelster berekend volgens de formule Pt + 3/4 Pt-1 + 1/2 Pt-2 + 1/4Pt-3, waarbij Pt overeenkomt met de punten van de laatste finale enPt-1, Pt-2 en Pt-3 overeenkomen met de punten van de drie voorgaande finales (in omgekeerd chronologische volgorde), waarop zij beroep kan doen.
 9. De rangschikking wordt opgemaakt volgens, in volgorde,het aantal gecumuleerde punten, de rangschikking in het eerstvolgende klassement dat rekening houdt met de resultaten van de finale, loting.
 10. De best gerangschikte speelster heeft het recht om de BGF te vertegenwoordigen op het WWAGC. Als de betrokken speelster niet kan deelnemen aan het WWAGC, dan moet zij zo snel mogelijk de RvB op de hoogte brengen, op straffe van sancties, en gaat het recht op afvaardiging naar de volgende speelster in de rangschikking.
   
  De speler die deelneemt aan het WWAGC verliest definitief al haar tot dan toe verzamelde punten.

Gewijzigd door de Raad van Bestuur op 30 november 2003