Gent Go Tournament

Ghent Go Tournament

Information about the tournament 2022

Tournament past results

2022
2021 (ONLINE)
2020: not organized
2019: not organized
2018: not organized
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Former Winners

Tournament Year Winners
1 1999 Eric Warkentin (F), 1D
2 2000 Mark Cumper (UK), 2D
3 2001 Jan Ramon (B), 2D
4 2002 Shinada Kei (Jap), 3D
5 2003 Willem-Koen Pomstra (NL), 5D
(no edition in 2004-2005-2006-2007)
1 2008 Willem-Koen Pomstra (NL), 5D
2 2009 Daniel Svenson (SE), 1D
3 2010 Jean Rey (F), 2k
4 2011 Kwinten Missaen, 2D
5 2012 Dominique Versyck, 1D
6 2013 Oscar Vazquez (SP), "3k"
7 2014 Bram Vandenbon, 1D
8 2015 Thomas Connor, 3D
9 2016 Bram Vandenbon, 2D
10 2017 Bram Vandenbon, 2D
2018 not organized
2019 not organized
2020 not organized
11 2021 Lucman Bounoider, 3D
12 2022 Sven Cuyt, 1D